LỊCH TRỰC XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Của Ban giám hiệu trường THPT An Minh

từ ngày 16/4 đến 01/5/2020

Thứ

Ngày

Người trực

Ghi chú

Năm

16/4/2020

Bình (0918292018)

 

Sáu

17/4/2020

Sáng (0911643277)

 

Bảy

18/4/2020

Sáng

(trực PC dịch)

CN

19/4/2020

Hùng (0906861609)

(trực PC dịch)

Hai

20/4/2020

Hùng

 

Ba

21/4/2020

Hùng

 

22/4/2020

Bình

 

Năm

23/4/2020

Sáng

 

Sáu

24/4/2020

Bình, Hùng, Sáng

 

Bảy

25/4/2020

Bình

(trực PC dịch)

CN

26/4/2020

Hùng

(trực PC dịch)

Hai

27/4/2020

Hùng

 

Ba

28/4/2020

Sáng

 

29/4/2020

Sáng

 

Năm

30/4/2020

Hùng + Phước

(trực nghỉ Lễ)

Sáu

01/5/2020

Sáng + Minh

(trực nghỉ Lễ)