HIỆU TRƯỞNG:
Thầy LƯU VĂN BÌNH

(Từ 2016)
Điện thoại cơ quan: 077.3884201
Fax: 077.3884201
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Di động: 0918.292018

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn:
Thầy NGUYỄN VĂN HÙNG
(Từ 2009)
Điện thoại cơ quan: 077.3886151
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Di động: 0906.861609
Phó hiệu trưởng phụ trách hành chính-quản trị:
QUÁCH THỊ SÁNG
(Từ 2016)
Điện thoại: 091.1643277
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAN GIÁM HIỆU CÁC THỜI KÌ TRƯỚC

Cô HỒ THỊ HOA
Hiệu trưởng: 1988 - 2001
Thầy PHẠM THANH LIÊM
Hiệu trưởng: 2001 - 2005
   
Thầy NGUYỄN VĂN LĨNH
Hiệu trưởng: 2005-2016
 
   
 Thầy HỒ SĨ TƯƠNG
Quyền hiệu trưởng: 1987 - 1988
Phó hiệu trưởng: 1988 - 1997
 Thầy NGUYỄN VĂN MINH
Phó hiệu trưởng: 1998 - 2004
   
Cô HUỲNH THỊ MỘT
Phó hiệu trưởng: 2005 - 2007
 Thầy VÕ HẢI SƠN
Phó hiệu trưởng: 2008 - 2009