DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2024 - 2025

Xếp phòng thi SBD Họ tên thí sinh Ngày sinh Giới tính Học sinh trường
1 110001 Hồ Thanh Trúc An 13/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110002 Nguyễn Thị Thúy An 22/10/2008 Nữ THCS Đông Hưng
1 110003 Trần Quốc An 30/08/2009 Nam THCS Đông Hòa
1 110004 Võ Công Trị An 11/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
1 110005 Ngô Thừa Ân 19/05/2009 Nam THCS Đông Hưng
1 110006 Lê Huỳnh Anh 21/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng
1 110007 Lương Trần Diệu Anh 13/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110008 Mã Huỳnh Anh 06/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110009 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 29/01/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
1 110010 Nguyễn Thị Phương Anh 02/10/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
1 110011 Phạm Trăm Anh 18/03/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110012 Phạm Thị Quỳnh Anh 14/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
1 110013 Quách Thị Quỳnh Anh 05/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
1 110014 Trần Thị Ngọc Anh 17/02/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110015 Triệu Lâm Thuần Anh 08/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110016 Trịnh Thị Trâm Anh 29/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110017 Trương Ngọc Anh 03/05/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110018 Trương Thị Huỳnh Anh 20/08/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110019 Võ Trung Anh 14/01/2009 Nam THCS Đông Hưng
1 110020 Võ Hoàng Bách 19/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
1 110021 Nguyễn Khánh Bâng 01/11/2009 Nam THCS Đông Hưng B
1 110022 Đặng Khánh Băng 01/06/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110023 Mai Khánh Băng 21/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
1 110024 Quách Khánh Băng 24/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
2 110025 Trần Hứa Y Băng 25/11/2008 Nữ THCS Đông Hưng B
2 110026 Trần Khánh Băng 10/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
2 110027 Trần Thị Như Băng 27/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
2 110028 Trương Băng Băng 25/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng
2 110029 Đỗ Gia Bảo 16/04/2009 Nam THCS Đông Hưng
2 110030 Nguyễn Gia Bảo 01/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
2 110031 Nguyễn Gia Bảo 11/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
2 110032 Nguyễn Hoài Bảo 25/03/2009 Nam THCS Đông Hưng
2 110033 Nguyễn Lê Hoài Bảo 29/01/2009 Nam THCS Đông Hưng B
2 110034 Trần Đỗ Gia Bảo 26/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
2 110035 Trương Gia Bảo 30/03/2009 Nam THCS Đông Hưng A
2 110036 Võ Thành Gia Bảo 16/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
2 110037 Nguyễn Thị Như Bình 19/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
2 110038 Phan Vĩnh Mỹ Bình 05/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
2 110039 Thái Bình 20/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
2 110040 Huỳnh Thị Cầm 07/09/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
2 110041 Nguyễn Thị Bảo Châm 24/07/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
2 110042 Lâm Hoàng Châu 30/12/2009 Nam THCS Đông Thạnh
2 110043 Lê Thị Huệ Châu 09/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
2 110044 Trần Quỳnh Châu 11/11/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
2 110045 Võ Bảo Châu 14/04/2009 Nam THCS Đông Thạnh
2 110046 Vũ Thị Ngọc Châu 20/03/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
2 110047 Trần Thị Vĩnh Chi 01/06/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
2 110048 Võ Nguyên Chương 03/07/2009 Nam THCS Đông Hưng
3 110049 Lê Thành Công 12/03/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110050 Nguyễn Quốc Công 24/06/2009 Nam THCS Đông Thạnh
3 110051 La Chí Cương 16/10/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
3 110052 Phạm Thúy Kim Cương 09/11/2008 Nữ THCS Đông Hưng
3 110053 Phùng Trấn Cường 17/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110054 Nguyễn Triều Đại 21/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110055 Đỗ Thị Linh Đang 19/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
3 110056 Liêu Hải Đăng 08/12/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110057 Ngô Minh Đăng 08/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
3 110058 Nguyễn Hải Đăng 10/10/2009 Nam THCS Đông Thạnh
3 110059 Nguyễn Ngô Hải Đăng 07/12/2009 Nam THCS Đông Hòa
3 110060 Đỗ Công Danh 16/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
3 110061 Nguyễn Thành Danh 23/11/2009 Nam THCS Đông Hưng A
3 110062 Đặng Chúc Đào 19/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
3 110063 Đoàn Quốc Đạt 23/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
3 110064 Nguyễn Châu Quốc Đạt 14/12/2009 Nam THCS Đông Hưng A
3 110065 Nguyễn Quang Đạt 17/06/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
3 110066 Nguyễn Tiến Đạt 23/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
3 110067 Phạm Nguyễn Phát Đạt 07/04/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110068 Phạm Thành Đạt 13/07/2009 Nam THCS Đông Thạnh
3 110069 Trần Văn Đạt 12/06/2009 Nam THCS Đông Hưng B
3 110070 Võ Thành Đạt 24/09/2009 Nam THCS Đông Hưng
3 110071 Hồ Thanh Đệ 12/09/2009 Nam THCS Đông Thạnh
3 110072 Huỳnh Thị Ngọc Đến 07/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng
4 110073 Phạm Thị Diệu Di 26/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng
4 110074 Trịnh Bình Điền 24/09/2009 Nam THCS Đông Thạnh
4 110075 Danh Thị Ngọc Diệp 07/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
4 110076 Phạm Ngọc Điều 07/09/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
4 110077 Lê Văn Độ 18/05/2009 Nam Tiểu học & THCS Đỗ Thừa Tự (U Minh-Cà Mau)
4 110078 Nguyễn Thị Ngọc Đoan 09/02/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
4 110079 Trần Thị Kiều Đoan 09/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng
4 110080 Nguyễn Kinh Doanh 21/09/2009 Nam THCS Đông Hưng
4 110081 Huỳnh Hải Đông 01/02/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
4 110082 Nguyễn Hoàng Phương Đông 06/06/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
4 110083 Trần Tuấn Du 14/02/2009 Nam THCS Đông Hưng
4 110084 Trần Thiện Đức 15/09/2009 Nam THCS Đông Hưng
4 110085 Đoàn Thùy Dung 02/10/2009 Nữ THCS Đông Hưng
4 110086 Nguyễn Thị Thùy Dung 20/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
4 110087 Lê Văn Dũng 27/02/2008 Nam THCS Đông Thạnh
4 110088 Dương Thị Thùy Dương 15/08/2009 Nữ THCS Đông Hòa
4 110089 Lê Phạm Yến Dương 13/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
4 110090 Lê Thị Thùy Dương 18/07/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
4 110091 Nguyễn Hải Dương 12/03/2008 Nam THCS Vân Khánh Đông
4 110092 Nguyễn Thị Ánh Dương 26/06/2009 Nữ THCS Đông Hòa
4 110093 Võ Nguyễn Thùy Dương 18/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
4 110094 Bùi Minh Đương 24/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
4 110095 Đỗ Bảo Duy 20/05/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
4 110096 Lê An Duy 13/12/2009 Nam THCS Đông Hưng
5 110097 Nguyễn Anh Duy 09/04/2008 Nam THCS Đông Hưng B
5 110098 Nguyễn Khắc Duy 15/11/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
5 110099 Nguyễn Khánh Duy 16/01/2009 Nam THCS Đông Hưng
5 110100 Nguyễn Phạm Thúy Duy 10/04/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
5 110101 Nguyễn Xuân Duy 09/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
5 110102 Phạm Thúy Duy 14/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
5 110103 Trần Cẩm Duy 07/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng
5 110104 Trương Nhựt Duy 01/01/2008 Nam THCS Đông Hưng B
5 110105 Võ Thảo Duy 18/02/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
5 110106 Võ Thị Khánh Duy 26/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
5 110107 Lê Thị Mỹ Duyên 02/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng
5 110108 Ngô Thị Mỹ Duyên 31/07/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
5 110109 Nguyễn Thị Cẩm Duyên 09/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
5 110110 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 17/02/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
5 110111 Phạm Thị Mỹ Duyên 26/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
5 110112 Trịnh Thị Thùy Duyên 08/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng
5 110113 Trần Thị Hồng Gấm 31/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
5 110114 Nguyễn Trường Giang 28/06/2009 Nam THCS Đông Hưng B
5 110115 Trịnh Kiên Giang 07/09/2009 Nam THCS Đông Hưng A
5 110116 Bùi Huỳnh Hạnh Giao 09/05/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
5 110117 Phạm Quỳnh Giao 25/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
5 110118 Ngô Thanh Giàu 22/06/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
5 110119 Hồ Tuyết Hà 07/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
5 110120 Lê Thu Hà 11/10/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
6 110121 Lê Ngô Nhàn Hạ 20/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
6 110122 Lê Nguyên Hạ 12/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
6 110123 Nguyễn Trí Hải 04/04/2009 Nam THCS Đông Hưng A
6 110124 Nguyễn Xuân Hải 31/12/2008 Nam THCS Đông Hòa
6 110125 Bùi Ngọc Hân 11/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
6 110126 Hồ Trần Khải Hân 16/06/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
6 110127 Thái Thị Ngọc Hân 12/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
6 110128 Trần Tố Hân 02/05/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
6 110129 Trương Thúy Hân 25/11/2008 Nữ THCS Đông Hưng B
6 110130 Võ Thị Ngọc Hân 10/10/2009 Nữ THCS Đông Hòa
6 110131 Lê Thị Thúy Hằng 18/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
6 110132 Trần Thị Diễm Hằng 15/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
6 110133 Châu Thị Mỹ Hạnh 05/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
6 110134 Bùi Nhựt Hào 11/10/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
6 110135 Khưu Lâm Gia Hào 20/09/2009 Nam THCS Đông Hưng B
6 110136 Nguyễn Nhựt Hào 02/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
6 110137 Nguyễn Phú Hào 16/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
6 110138 Quách Nhựt Hào 01/07/2009 Nam THCS Đông Thạnh
6 110139 Danh Trương Gia Hạo 04/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
6 110140 Đặng Phúc Hậu 10/04/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
6 110141 Nguyễn Gia Hi 30/04/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
6 110142 Nguyễn Thị Ngọc Hiên 24/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng
6 110143 Nguyễn Thế Hiển 14/07/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
6 110144 Dương Thị Hoa 01/11/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
7 110145 Phạm Minh Hoài 20/07/2009 Nam THCS Đông Hưng B
7 110146 Phan Trí Hoài 26/05/2009 Nam THCS Đông Thạnh
7 110147 Huỳnh Trần Hoàn 30/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110148 Hồ Thanh Hồng 02/12/2009 Nam THCS Đông Hưng A
7 110149 Trần Ngọc Huệ 23/01/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
7 110150 Nguyễn Đoàn Kiện Hùng 09/02/2009 Nam THCS Đông Thạnh
7 110151 Nguyễn Hoàng Hưng 28/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110152 Lê Xuân Hương 12/01/2008 Nữ THCS Đông Hòa
7 110153 Trần Thị Ngọc Hương 03/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng
7 110154 Trần Thị Cẩm Hường 26/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
7 110155 Bùi Quang Huy 30/03/2009 Nam THCS Đông Hưng
7 110156 Đặng Nhựt Huy 12/11/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110157 Huỳnh Quốc Huy 30/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110158 Lê Gia Huy 01/10/2009 Nam THCS Đông Thạnh
7 110159 Lê Minh Nhựt Huy 21/06/2009 Nam THCS Đông Thạnh
7 110160 Nguyễn Gia Huy 14/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110161 Phạm Gia Huy 27/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110162 Phạm Huyền Huy 19/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
7 110163 Phạm Nhựt Huy 16/11/2008 Nam THCS Vân Khánh Đông
7 110164 Phan Đức Huy 27/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110165 Trần Nhật Huy 07/04/2009 Nam THCS Đông Hòa
7 110166 Trương Gia Huy 02/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
7 110167 Võ Nhất Huy 02/11/2009 Nam THCS Đông Hưng B
7 110168 Đặng Thị Ngọc Huyền 15/10/2007 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110169 Hồng Thanh Huyền 22/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110170 Nguyễn Ngọc Huyền 03/05/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
8 110171 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 18/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110172 Võ Thị Mỹ Huyền 01/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110173 Võ Thị Ngọc Huyền 02/10/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110174 Đặng Huỳnh 12/12/2008 Nam THCS Đông Hưng B
8 110175 Đặng Minh Kha 24/10/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110176 Hồ Anh Kha 14/09/2008 Nam THCS Đông Hòa
8 110177 Lê Vũ Kha 26/12/2009 Nam TH&THCS Gành Dầu
8 110178 Nguyễn Tuấn Kha 18/07/2009 Nam THCS Đông Hưng B
8 110179 Nguyễn Thị Mộng Kha 06/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
8 110180 Tô Quốc Kha 30/03/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
8 110181 Đặng Hoàng Khang 04/09/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
8 110182 Đỗ Nhật Khang 26/05/2009 Nam THCS Đông Hưng B
8 110183 Hồ Kỳ Khang 17/08/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110184 Lê Vĩ Khang 27/03/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110185 Nguyễn Chí Khang 28/02/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110186 Nguyễn Duy Khang 18/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110187 Nguyễn Hồng Khang 16/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
8 110188 Nguyễn Tuấn Khang 26/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
8 110189 Nguyễn Vĩnh Khang 13/06/2009 Nam THCS Đông Thạnh
8 110190 Trần Chí Khang 12/05/2009 Nam THCS Đông Hưng
8 110191 Trương Minh Khang 11/08/2009 Nam THCS Đông Hưng
8 110192 Võ Hoàng Khang 16/11/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110193 Võ Hoàng Khang 05/10/2009 Nam THCS Đông Hưng A
9 110194 Nguyễn Ngọc Khánh 13/08/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
9 110195 Nguyễn Quốc Khánh 25/05/2008 Nam THCS Đông Hưng A
9 110196 Nguyễn Thị Mỹ Khánh 17/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
9 110197 Trần Quốc Khánh 09/02/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110198 Lê Gia Khiêm 15/12/2009 Nam THCS Đông Hưng B
9 110199 Nguyễn Đỗ Gia Khiêm 14/10/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110200 Nguyễn Gia Khiêm 30/05/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110201 Phạm Chánh Khiêm 24/05/2009 Nam THCS Đông Thạnh
9 110202 Võ Phạm Gia Khiêm 13/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
9 110203 Lê Anh Khoa 28/08/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110204 Lý Anh Khoa 03/11/2009 Nam THCS Đông Hưng B
9 110205 Nguyễn Đăng Khoa 03/11/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110206 Phạm Đăng Khoa 05/02/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110207 Phạm Nguyễn Đăng Khoa 09/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
9 110208 Trịnh Đăng Khoa 27/01/2009 Nam THCS An Minh Bắc
9 110209 Hứa Đăng Khôi 14/12/2008 Nam THCS Đông Hưng B
9 110210 Mai Đoàn Hoàng Khôi 13/07/2009 Nam THCS Đông Hưng B
9 110211 Phạm Đăng Khôi 07/04/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110212 Trần Đăng Khôi 26/08/2009 Nam THCS Đông Hưng
9 110213 Trần Minh Khôi 06/08/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
9 110214 Võ Minh Khôi 26/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
9 110215 Võ Thành Khôn 28/07/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
9 110216 Lê Bảo Khương 25/03/2009 Nam THCS Đông Hưng B
10 110217 Lê Lâm Vĩnh Kì 17/06/2009 Nam THCS Đông Hưng B
10 110218 Châu Gia Kiệt 05/06/2009 Nam THCS Đông Hưng
10 110219 Hồ Gia Kiệt 21/10/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
10 110220 Nguyễn Anh Kiệt 21/04/2009 Nam THCS Đông Thạnh
10 110221 Trần Quốc Kiệt 28/10/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
10 110222 Trần Vũ Kiệt 31/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
10 110223 Phan Mộng Kiều 31/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
10 110224 Huỳnh Thị Mỹ Kim 29/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110225 Võ Thiên Kim 09/02/2009 Nữ THCS Đông Hòa
10 110226 Nguyễn An Kỳ 31/10/2009 Nam THCS Đông Hưng A
10 110227 Thái Trường Kỷ 16/11/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
10 110228 Lê Linh Lam 14/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110229 Võ Thị Ngọc Lam 08/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110230 Lê Nhật Lâm 23/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
10 110231 Phạm Kiều Lan 28/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110232 Phạm Thị Thảo Lan 10/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
10 110233 Trần Thị Thảo Lan 27/03/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
10 110234 Nguyễn Chi Lê 27/01/2009 Nam THCS Đông Hưng B
10 110235 Phạm Thị Mỹ Liên 20/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110236 Châu Thị Ngọc Linh 04/08/2007 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
10 110237 Lê Phạm Yến Linh 26/07/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
10 110238 Lương Thị Ngọc Linh 16/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng
10 110239 Nguyễn Thị Nhã Linh 22/06/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
10 110240 Phan Hoàng Ngọc Linh 03/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
11 110241 Phan Tố Linh 11/08/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
11 110242 Tô Quốc Linh 15/08/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
11 110243 Trần Khánh Linh 20/10/2008 Nữ THCS Đông Hưng B
11 110244 Mai Thị Lình 11/07/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
11 110245 Nguyễn Chí Lĩnh 01/10/2009 Nam THCS Đông Hưng
11 110246 Nguyễn Chí Lĩnh 09/12/2009 Nam TH&THCS An Minh Bắc 3
11 110247 Võ Hữu Lợi 15/10/2009 Nam THCS Đông Hưng A
11 110248 Liêu Huỳnh Phi Long 28/01/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
11 110249 Phan Phi Long 17/06/2009 Nam THCS Đông Hưng A
11 110250 Nguyễn Minh Luân 30/08/2008 Nam Trường THCS Đông Hòa
11 110251 Nguyễn Thế Luân 11/03/2009 Nam THCS Đông Hưng B
11 110252 Phan Văn Lực 07/04/2009 Nam THCS Đông Hưng A
11 110253 Nguyễn Thanh Lượng 03/01/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
11 110254 Trần Công Lượng 09/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
11 110255 Lê Ngọc Yến Ly 17/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
11 110256 Tô Cẩm Ly 19/05/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
11 110257 Nguyễn Hoàng Ngọc Mai 26/08/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
11 110258 Nguyễn Thị Kim Mai 01/05/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
11 110259 Phan Huỳnh Mai 17/05/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
11 110260 Lâm Khắc Mãi 02/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
11 110261 Lê Minh Mẫn 25/05/2009 Nam THCS Đông Hưng A
11 110262 Nguyễn Gia Mẫn 24/01/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
11 110263 Lê Duy Mạnh 06/11/2009 Nam THCS Đông Hưng
11 110264 Võ Thoại Miêu 30/12/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
12 110265 Huỳnh Quốc Minh 27/12/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
12 110266 Lê Lâm Quốc Minh 01/11/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
12 110267 Nguyễn Quốc Minh 21/08/2009 Nam THCS Đông Hưng B
12 110268 Võ Duy Minh 28/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
12 110269 Châu Thị Thảo My 30/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng
12 110270 Huỳnh Thị Hà My 05/09/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
12 110271 La Huỳnh Diễm My 12/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
12 110272 Lâm Trà My 18/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
12 110273 Lê Thị Tố My 14/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng
12 110274 Lư Nguyễn Hà My 09/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
12 110275 Nguyễn Thị Thảo My 25/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
12 110276 Nguyễn Thị Thảo My 08/01/2009 Nữ THCS Đông Hòa
12 110277 Nguyễn Thị Thảo My 30/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
12 110278 Trần Thảo My 02/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
12 110279 Dương Thị Tuyết Na 09/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
12 110280 Hồ Thị Mỹ Na 30/08/2007 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
12 110281 Trần Văn Nam 15/06/2009 Nam THCS Đông Hưng A
12 110282 Trương Văn Năng 15/09/2009 Nam THCS Đông Hưng A
12 110283 Danh Thị Bích Ngân 12/07/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
12 110284 Đoàn Nghĩa Kim Ngân 26/07/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
12 110285 Lê Thị Ngân 06/02/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
12 110286 Lưu Tú Ngân 29/11/2008 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
12 110287 Nguyễn Kim Ngân 08/03/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
12 110288 Châu Bảo Nghi 16/05/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110289 Lê Trần Bảo Nghi 14/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110290 Phạm Thị Phương Nghi 30/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110291 Phạm Hữu Nghĩa 25/01/2009 Nam THCS Bình San
13 110292 Bùi Trọng Nghiêm 13/08/2009 Nam THCS Đông Hưng A
13 110293 Tô Hoàng Nghiêm 26/05/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
13 110294 Nguyễn Thành Nghiệp 25/01/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
13 110295 Cao Ánh Ngọc 11/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110296 Đặng Thị Bích Ngọc 23/12/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
13 110297 Hồ Thị Kim Ngọc 16/07/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
13 110298 Huỳnh Thị Kim Ngọc 24/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110299 Ngô Hoàng Khánh Ngọc 11/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
13 110300 Nguyễn Ánh Ngọc 18/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
13 110301 Nguyễn Bảo Ngọc 07/12/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
13 110302 Nguyễn Như Ngọc 10/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110303 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110304 Nguyễn Thị Hương Ngọc 29/11/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
13 110305 Trần Bảo Ngọc 20/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng
13 110306 Trần Thị Bich Ngọc 13/06/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
13 110307 Trần Thị Thái Ngọc 23/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110308 Võ Kim Bảo Ngọc 10/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110309 Lâm Thảo Nguyên 12/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
13 110310 Ngô Khôi Nguyên 08/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
13 110311 Nguyễn Chí Nguyên 02/07/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
13 110312 Nguyễn Trí Nguyên 14/02/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
14 110313 Trần Thái Nguyên 20/08/2009 Nam THCS Đông Hưng A
14 110314 Nguyễn Ngọc Như Nguyễn 25/02/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110315 Trần Trọng Nguyễn 02/10/2009 Nam THCS Đông Hưng
14 110316 Đinh Chí Nguyện 29/12/2009 Nam THCS Đông Hưng
14 110317 Trần Chí Nguyện 14/02/2009 Nam THCS Đông Hưng
14 110318 Trần Hoàng Nhã 29/04/2009 Nam THCS Đông Hưng B
14 110319 Trương Thanh Nhàn 20/06/2009 Nam THCS Đông Hưng B
14 110320 Lâm Phước Nhân 19/07/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
14 110321 Nguyễn Minh Nhân 14/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
14 110322 Nguyễn Quốc Nhanh 28/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
14 110323 Phạm Trọng Nhất 23/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
14 110324 Đỗ Thị Ngọc Nhi 25/03/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
14 110325 Đỗ Uyển Nhi 26/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110326 Hồ Thị Châu Nhi 19/08/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110327 Nguyễn Phương Thảo Nhi 29/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng
14 110328 Nguyễn Thiên Nhi 25/06/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110329 Phạm Thị Tuyết Nhi 05/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110330 Trương Thị Anh Nhi 13/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
14 110331 Võ Yến Nhi 04/03/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
14 110332 Nguyễn Thị Hồng Nhiên 26/12/2008 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110333 Trương Thị Ý Nhiên 21/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
14 110334 Huỳnh Mai Uyển Như 11/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
14 110335 Lâm Huỳnh Như 16/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
14 110336 Lê Tâm Như 05/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
15 110337 Nguyễn Huỳnh Như 01/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng
15 110338 Nguyễn Thị Bích Như 30/09/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
15 110339 Nguyễn Thị Huỳnh Như 28/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng
15 110340 Phạm Ái Như 05/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
15 110341 Trần Thị Mỹ Như 12/08/2009 Nữ TH&THCS An Minh Bắc 3
15 110342 Võ Thị Như 22/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
15 110343 Lê Thị Cẩm Nhung 05/03/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
15 110344 Lý Thị Ngọc Nhung 29/05/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
15 110345 Từ Minh Nhựt 12/07/2009 Nam TH&THCS An Minh Bắc 3
15 110346 Lê Thị Hằng Ni 28/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
15 110347 Phan Thị Xuân Ni 30/12/2009 Nữ THCS Đông Hòa
15 110348 Trần Thị Hằng Ni 30/01/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
15 110349 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 23/07/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
15 110350 Trần Thị Tú Nữ 12/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
15 110351 Bùi Bảo Ny 10/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
15 110352 Trương Thị Thúy Oanh 27/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
15 110353 Nguyễn Thị Châu Pha 07/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
15 110354 Bùi Vĩnh Phát 17/05/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
15 110355 Nguyễn Việt Phát 25/04/2009 Nam THCS Đông Hưng
15 110356 Phạm Hồ Hoàng Phát 07/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
15 110357 Trần Thành Phát 08/12/2009 Nam THCS Đông Thạnh
15 110358 Lê Hoàng Phi 28/09/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
15 110359 Lê Hoàng Phong 23/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
15 110360 Lê Thanh Phong 18/06/2009 Nam THCS Đông Hưng B
16 110361 Huỳnh Minh Phú 11/07/2007 Nam THCS Đông Hưng
16 110362 Huỳnh Phong Phú 06/06/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
16 110363 Nguyễn Trần Phú 29/03/2009 Nam THCS Đông Hưng
16 110364 Huỳnh Duy Phúc 07/09/2009 Nam THCS Đông Hưng A
16 110365 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 22/09/2009 Nam THCS Đông Thạnh
16 110366 Trần Gia Phúc 20/10/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
16 110367 Trần Hồng Phúc 19/11/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
16 110368 Trần Văn Phúc 11/09/2008 Nam THCS Đông Hưng A
16 110369 Võ Văn Phước 23/04/2009 Nam THCS Đông Hưng
16 110370 Nguyễn Thị Diễm Phương 21/04/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
16 110371 Bùi Thị Kim Phượng 18/12/2008 Nữ THCS Đông Hưng B
16 110372 Nguyễn Minh Quân 17/05/2009 Nam THCS Đông Thạnh
16 110373 Phạm Hoàng Quân 30/12/2007 Nam Trường THCS Đông Thạnh
16 110374 Nguyễn Thị Xuân Quí 23/09/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
16 110375 Huỳnh Minh Quy 13/08/2009 Nam THCS Đông Hòa
16 110376 Nguyễn Quốc Quy 28/10/2009 Nam THCS Đông Hưng A
16 110377 Trần Nhất Quy 16/08/2009 Nam THCS Đông Hưng
16 110378 Võ Trung Quý 02/03/2009 Nam THCS Đông Hưng B
16 110379 Lê Thị Tú Quyên 17/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
16 110380 Mai Bảo Quyên 24/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
16 110381 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 18/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
16 110382 Phạm Thị Nhựt Quyên 13/05/2008 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
16 110383 Thị Thảo Quyên 09/03/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
16 110384 Quách Ngọc Quyền 19/02/2009 Nữ TH&THCS An Minh Bắc 3
17 110385 Dương Thị Như Quỳnh 26/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng
17 110386 Nguyễn Chúc Quỳnh 01/09/2009 Nữ Trường THCS Đông Hưng
17 110387 Đoàn Minh Sang 21/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110388 Trần Giào Sang 30/07/2009 Nam THCS Đông Hưng
17 110389 Nguyễn Minh Tài 29/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
17 110390 Phạm Thị Ngọc Tài 17/03/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
17 110391 Trần Phát Tài 09/05/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110392 Trần Văn Tài 21/10/2009 Nam THCS Đông Thạnh
17 110393 Huỳnh Tâm 26/04/2008 Nữ THCS Đông Hưng
17 110394 Nguyễn Ngọc Tâm 27/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
17 110395 Phan Thành Tâm 02/01/2009 Nam THCS Đông Hưng
17 110396 Châu Nhật Tân 12/01/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110397 Huỳnh Nhật Tân 25/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110398 Nguyễn Minh Tân 30/12/2009 Nam THCS Đông Hòa
17 110399 Nguyễn Phan Trường Tân 27/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110400 Đặng Duy Thái 06/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110401 Lâm Vĩnh Thái 15/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
17 110402 Nguyễn Thái 21/01/2009 Nam THCS Đông Hưng A
17 110403 Châu Thị Ngọc Thẩm 28/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng
17 110404 Nguyễn Thị Hồng Thẩm 24/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
17 110405 Nguyễn Văn Thân 01/01/2008 Nam Trường THCS Đông Hòa
17 110406 Trần Đan Thanh 17/07/2009 Nữ THCS Đông Hòa
17 110407 Phạm Ngọc Công Thành 23/09/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
17 110408 Phan Tiến Thành 26/03/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
18 110409 Tài Minh Thành 12/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
18 110410 Dương Thị Thanh Thao 22/07/2007 Nữ Trường THCS Đông Thạnh
18 110411 Lử Ngọc Thảo 31/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
18 110412 Lý Ngọc Thảo 22/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
18 110413 Ngô Thanh Thảo 15/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng
18 110414 Nguyễn Phương Thảo 12/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
18 110415 Nguyễn Thị Phương Thảo 20/01/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
18 110416 Tạ Thu Thảo 07/01/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
18 110417 Thái Thị Thu Thảo 02/05/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
18 110418 Lê Trọng Thi 14/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
18 110419 Nguyễn Thị Bảo Thi 14/03/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
18 110420 Nguyễn Ngô Diệp Thiên 06/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
18 110421 Lê Minh Thiện 06/08/2009 Nam THCS Đông Hưng
18 110422 Phan Hoàng Thiện 03/05/2009 Nam THCS Đông Hưng
18 110423 Phù Chí Thiện 23/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
18 110424 Bùi Quốc Thịnh 13/10/2009 Nam THCS Đông Hưng
18 110425 Nguyễn Chí Thịnh 09/02/2009 Nam THCS Đông Hòa
18 110426 Phạm Quốc Thịnh 14/09/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
18 110427 Trần Quốc Thịnh 14/02/2009 Nam THCS Đông Hưng B
18 110428 Trương Tiến Thịnh 27/11/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
18 110429 Nguyễn Bích Thơ 01/02/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
18 110430 Võ An Thới 25/03/2009 Nam THCS Đông Hưng B
18 110431 Châu Anh Thư 18/06/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
18 110432 Huỳnh Thị Anh Thư 27/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
19 110433 Nguyễn Hồng Minh Thư 18/02/2008 Nam Trường THCS Đông Thạnh
19 110434 Nguyễn Thị Anh Thư 08/04/2009 Nam Trường THCS Đông Hưng
19 110435 Phạm Thị Anh Thư 08/12/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
19 110436 Trần Nguyễn Minh Thư 14/11/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
19 110437 Nguyễn Chứng Thực 26/02/2009 Nam Trường THCS Tam An (Đồng Nai)
19 110438 Võ Nhựt Thương 29/07/2009 Nam THCS An Minh Bắc
19 110439 Nguyễn Thị Kim Thuyền 01/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng
19 110440 Võ Hạ Khả Thy 25/11/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
19 110441 Huỳnh Đỗ Mỹ Tiên 09/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
19 110442 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 15/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
19 110443 Quách Kiều Tiên 12/02/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
19 110444 Đồ Khắc Tín 18/04/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
19 110445 Nguyễn Thanh Tính 11/03/2009 Nam THCS Đông Thạnh
19 110446 Trần Quốc Tính 24/04/2009 Nam THCS Đông Hưng
19 110447 Trương Trung Tính 13/11/2009 Nam THCS Đông Hưng A
19 110448 Nguyễn Văn Tình 01/01/2008 Nam Trường THCS Đông Hòa
19 110449 Huỳnh Khả Toàn 12/12/2009 Nam THCS Đông Hưng B
19 110450 Tô Phú Toàn 12/12/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
19 110451 Châu Trọng Tới 13/08/2009 Nam THCS Đông Thạnh
19 110452 Đỗ Bảo Trâm 23/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
19 110453 Huỳnh Ngọc Trâm 01/07/2008 Nữ THCS Đông Hưng A
19 110454 Trần Thị Bích Trâm 19/07/2007 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
19 110455 Hồ Trần Ngọc Trăm 04/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
19 110456 Nguyễn Thị Ngọc Trân 17/12/2009 Nữ THCS An Minh Bắc
20 110457 Phan Bích Trân 11/06/2009 Nữ TH&THCS Vân Khánh Tây
20 110458 Sơn Thị Bảo Trân 11/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng
20 110459 Bùi Thị Thùy Trang 19/05/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
20 110460 Hồ Thị Bảo Trang 22/07/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
20 110461 Phạm Ngọc Thảo Trang 11/10/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
20 110462 Vũ Minh Trí 21/04/2009 Nam THCS Đông Thạnh
20 110463 Đặng Minh Triết 10/10/2009 Nam THCS Đông Hưng
20 110464 Lê Minh Triết 07/07/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
20 110465 Phạm Minh Triết 30/06/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
20 110466 Phan Nguyễn Minh Triết 06/01/2009 Nam THCS Đông Thạnh
20 110467 Lâm Ái Trinh 13/04/2008 Nữ Trường THCS Vân Khánh Đông
20 110468 Lê Ngọc Châu Trinh 17/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
20 110469 Ngô Châu Tú Trinh 06/06/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
20 110470 Trần Thị Tuyết Trinh 16/10/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
20 110471 Trương Chí Trình 13/05/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
20 110472 Huỳnh Hữu Trọng 06/07/2009 Nam THCS Đông Hưng A
20 110473 Phan Quốc Trọng 10/10/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
20 110474 Võ Đức Trọng 14/07/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
20 110475 Đinh Thị Trúc 04/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
20 110476 Phan Thị Ngọc Trúc 05/11/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
20 110477 Trịnh Thị Thanh Trúc 06/02/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
20 110478 Võ Ngọc Trúc 09/03/2008 Nữ THCS Đông Hưng B
20 110479 Đặng Thị cẩm Tú 11/09/2008 Nữ THCS Đông Hòa
20 110480 Phạm Tuân 19/02/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
21 110481 Huỳnh Thanh Tuấn 07/10/2008 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
21 110482 Thiều Công Tuấn 27/08/2009 Nam THCS Thị trấn Thứ 11
21 110483 Dương Thái Tuệ 27/05/2009 Nam THCS Đông Hưng B
21 110484 Nguyễn Nhất Cát Tường 07/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
21 110485 Huỳnh Ngọc Tuyền 16/08/2009 Nữ THCS Đông Hưng
21 110486 Phạm Bích Tuyền 13/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
21 110487 Thái Bích Tuyền 10/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
21 110488 Huỳnh Nguyễn Nhã Uyên 03/03/2009 Nữ THCS Đông Hưng A
21 110489 Nguyễn Lê Lam Uyên 28/07/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
21 110490 Nguyễn Thị Hồng Uyên 25/08/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
21 110491 Trương Ngọc Nhã Uyên 04/01/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
21 110492 Lương Thị Ái Vi 21/01/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
21 110493 Ngô Triệu Vi 03/02/2008 Nữ Trường THCS Đông Thạnh
21 110494 Phạm Ái Vi 11/04/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
21 110495 Quách Tường Vi 09/12/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
21 110496 Huỳnh Lăm Vĩ 11/04/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
21 110497 Lâm Chí Vĩ 19/09/2009 Nam THCS Đông Hưng
21 110498 Bùi Thế Vinh 09/03/2009 Nam THCS Đông Hưng
21 110499 Lê Thị Hồng Vinh 03/02/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
21 110500 Nguyễn Phúc Vinh 23/11/2009 Nam THCS Vân Khánh Đông
21 110501 Nguyễn Quốc Vinh 05/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
21 110502 Trần Phú Vinh 20/07/2009 Nam THCS Đông Thạnh
21 110503 Lê Dương Vĩnh 08/10/2009 Nam THCS Đông Hưng B
21 110504 Phan Hy Vọng 06/09/2009 Nam THCS Đông Thạnh
22 110505 Cái Khả Vy 01/01/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
22 110506 Châu Tiểu Vy 24/09/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110507 Dương Hoàng Ngọc Linh Vy 16/03/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110508 Đinh Tường Vy 09/02/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110509 Huỳnh Kha Ái Vy 06/03/2009 Nữ THCS Vân Khánh Đông
22 110510 Kiều Thị Nhã Vy 04/09/2008 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110511 Lâm Thị Phương Vy 21/01/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
22 110512 Lê Nguyễn Tường Vy 28/11/2009 Nữ THCS Đông Hưng
22 110513 Nguyễn Ngọc Vy 11/05/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110514 Nguyễn Thị Linh Vy 12/10/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110515 Nguyễn Thị Phương Vy 19/10/2009 Nữ THCS Đông Hưng B
22 110516 Nguyễn Thúy Vy 13/05/2009 Nữ THCS Đông Thạnh
22 110517 Phạm Quỳnh Vy 05/12/2009 Nữ THCS Thị trấn Thứ 11
22 110518 Phạm Thị Tường Vy 11/02/2009 Nữ THCS Đông Hưng

 

Thí sinh tập trung, sinh hoạt quy chế thi tại phòng thi lúc 15 giờ 00, ngày 13/6/2024.

>> Xem lịch thi