SỞ GD- ĐT KIÊN GIANG

TrƯỜng thpt an minh

Số:   211    /CV-THPT

(V/v tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi đang cư trú trong điều kiện dịch Covid)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĩa VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Minh, ngày   29  tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Cha mẹ học sinh và học sinh

Căn cứ Công văn số 1976/SGDĐT-CDTrH&GDTX ngày 20/8/2021 của Sở GD& ĐT Kiên Giang về việc tạo điều kiện cho học sinh học tập nơi cư trú.

Trường THPT An Minh thông báo đến học sinh tham gia học tập ngoài huyện đang cư trú như sau:

Học sinh trường THPT An Minh hiện không cư trú tại huyện An Minh:

Trường hợp 1: Trường THPT An Minh tổ chức dạy và nơi học sinh đang cư trú không phải là vùng dịch, không thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội thì học sinh liên hệ giáo viên chủ nhiệm để được hướng dẫn về trường học.

Trường hợp 2: Trường nơi học sinh cư trú đã tổ chức dạy nhưng trường THPT An Minh chưa dạy thì học sinh liên hệ tại trường nơi cư trú để nhập học (học gửi) cho đến khi có thể quay lại học tại trường THPT An Minh.

Trường hợp 3: Nơi học sinh đang cư trú còn thực hiện giãn cách hoặc còn dịch mà trường An Minh đã tổ chức dạy online thì học sinh tham gia học online. Nếu trường THPT An Minh dạy trực tiếp thì học sinh chờ trường nơi cư trú tổ chức dạy học để tham gia học (học gửi) đến khi có thể chuyển về trường An Minh học.

Đối với học sinh cư trú gần trường THPT An Minh nhưng đang theo học tại các trường ngoài huyện:

Khi truờng THPT An Minh đã tổ chức dạy nhưng học sinh chưa thể đến trường nơi đang học để học, học sinh có nhu cầu sẽ được trường THPT An Minh tạo điều kiện, xếp lớp học (liên hệ Văn phòng, SĐT 0297 3884011).

Sau thời gian học gửi, nếu học sinh có nhu cầu chuyển hẳn về học tại trường nơi đang cư trú sẽ được trường THPT An Minh tạo điều kiện tiếp nhận hoặc làm thủ tục chuyển đi.  

Đề nghị học sinh trường THPT An Minh đang cư trú ngoài huyện thường xuyên liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để nắm và báo cáo tình hình (Danh sách HS và GVCN có đăng trên Góc tư vấn học đường và website trường THPT An Minh)./.

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG   

   - Cán bộ, giáo viên, nhân viên;                                      (đã ký)  

 - Lưu VT.   

                                                                                   Lưu Văn Bình