Kính gửi: Quý Cha, Mẹ học sinh và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT An Minh năm học 2023-2024

Thực hiện Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường THPT An Minh thông báo đến cha mẹ và học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024 về việc tham gia gặp mặt Trao đổi thông tin định hướng nghề nghiệp, điều chỉnh tổ hợp môn tự chọn và chọn sách giáo khoa đối với học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT An Minh năm học 2023-2024 như sau

* Địa điểm: Trường THPT An Minh.

* Thành phần: Đại diện lãnh đạo trường, Cha, Mẹ học sinh và học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2023-2024

* Thời gian: Ngày 16/8/2023. Cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ 7 giờ 15 đến 8 giờ 00: Tất cả cha (hoặc mẹ học sinh) và học sinh có điểm thi tuyển vào lớp 10 Môn Toán từ 5.0 trở lên.

- Đợt 2: Từ 8 giờ 15 đến 9 giờ 00: Tất cả cha (hoặc mẹ học sinh) và học sinh có điểm thi tuyển vào lớp 10 Môn Tiếng Anh từ 5.0 trở lên (ngoại trừ các trường hợp đã dự đợt 1)

- Đợt 3: Từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 00: Tất cả cha (hoặc mẹ học sinh) và học sinh có điểm thi tuyển vào lớp 10 Môn Ngữ văn từ 5.0 trở lên (ngoại trừ các trường hợp đã dự đợt 1 và đợt 2).

- Đợt 4: Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 00: Cha (hoặc mẹ học sinh) và học sinh các trường hợp còn lại (ngoại trừ các trường hợp đã dự đợt 1, 2 và 3).

Lưu ý: Những trường hợp đủ điều kiện xếp lớp đã đăng ký và không cần tư vấn thêm có thể không đến dự. Những trường hợp khác không đến dự sẽ được trường xếp lớp theo thứ tự ưu tiên (có thể khác với nhóm môn đã đăng ký).

Giao Đoàn thanh niên chuẩn bị cở sở vật chất phục vụ gặp mặt.

Rất mong được sự phối hợp của quý Cha, Mẹ và học sinh./.

Nơi nhận:      

- Như trên;

- Các phó hiệu trưởng;

- Lưu: VT.                                                                                  

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

Lưu Văn Bình