• Trường THPT An Minh
  Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (1987 - 2012)
 • Trường THPT An Minh
  Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (1987 - 2012)
 • Trường THPT An Minh
  Văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập trường
 • Trường THPT An Minh
  Khi tôi 18
 • Trường THPT An Minh
  Năm học 2012 - 2013
 • Trường THPT An Minh
  Năm học 2012 - 2013


Chiến lược phát triển trường THPT An Minh giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020

Ngày đăng: 03-02-2013
Đọc: 5106 lượt

Trường THPT An Minh được thành lập theo Quyết định số 1031/QĐ-UB ngày 28/10/1987 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, hai mươi hai năm qua trường THPT An Minh đã đi qua những chặng đường đầu tiên đầy thử thách, khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã và đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh huyện An Minh.

Những căn cứ cơ sở pháp lí để xây dựng chiến lược phát triển của trường trong giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến 2020:

- Thông báo 242-TB/TW ngày 15 tháng 04 năm 2009 và Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 2 (khóa VIII), phương hướng phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2020.

- Chỉ thị 40/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục.

- Nghị quyết số 40/2000/QH10 về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 17 tháng 04 năm 2007 của tỉnh ủy Kiên Giang về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015.

- Nghị quyết 58/2009/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang đến năm 2020.

- Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 19 tháng 07 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang về phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2010, định hướng 2015.

- Kế hoạch số 25/KH-HU ngày 03 tháng 8 năm 2007 của Huyện ủy An Minh thực hiện Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về phát triển giáo dục - đào tạo đến năm 2010 và định hướng đến 2015.

Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010- 2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THPT An Minh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường THPT xây dựng ngành giáo dục An Minh phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của An Minh ngang tầm với các trường trong tỉnh.

I/ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

1. Điểm mạnh

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện An Minh, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 59; trong đó: BGH: 3; giáo viên: 52; công nhân viên: 4.

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 7 CBGV có bằng thạc sĩ.

- Công tác tổ chức quản lí của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển.

- Chất lượng học sinh:

+ Tổng số học sinh: 871

+ Tổng số lớp: 22

+ Xếp loại học lực năm học 2011 – 2012:

Giỏi: 2,74%; Khá: 20,97%; TB: 41,64%; Yếu: 30,09%, Kém 4,56%.

+ Xếp loại hạnh kiểm năm học 2011 – 2012:

Khá, Tốt: 95,4%; TB: 4,6%;

+ Tỉ lệ thi đỗ tốt nghiệp năm học 2011 - 2012: 99,6%.

+ Tỉ lệ thi đỗ ĐH, CĐ: Năm học 2011 – 2012 là 27,%

- Cơ sở vật chất:

+ Phòng học: 22 phòng

+ Phòng thực hành: 02 (90,7 m2/phòng)

+ Phòng Thư viện: 01 (92 m2)

+ Phòng tin học: 01 (72 m2 với 40 máy đã được kết nối Internet)

+ Phòng đa năng: 01 (300 m2)

+ Phòng phục vụ: 08

Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại (tuy nhiên chưa đồng bộ, bàn ghế học sinh, phòng thí nghiệm Sinh – Hoá chất lượng thấp, phòng phục vụ giáo dục còn thiếu, xuống cấp).

- Thành tích chính:

Năm học 2006 – 2007: đạt danh hiệu Trường tiên tiến.

Năm học 2007 – 2008: đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Năm học 2008 – 2009 đạt danh hiệu trường tiên tiến.

Năm học 2009 – 2010 đạt danh hiệu trường tiên tiến.

2. Điểm hạn chế

- Tổ chức quản lí của Ban giám hiệu:

+ Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều giáo viên, cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao.

+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên, chưa thực chất.

- Đội ngũ giáo viên, công nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu giảng dạy hoặc quản lí, giáo dục học sinh. Thậm chí có giáo viên trình độ chuyên môn hạn chế, không tự học, bảo thủ chưa được sự tín nhiệm của học sinh và đồng nghiệp.

- Chất lượng học sinh: 25,1% học sinh có học lực yếu, kém, ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt, động cơ học tập chưa rõ ràng.

- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ. Phòng học, phòng thí nghiệm Hoá - Sinh, bàn ghế chất lượng thấp, Phòng làm việc của giáo viên, tổ chuyên môn còn thiếu, các phòng chức năng xuống cấp...

3. Thời cơ

- Đã có sự tín nhiệm của học sinh và phụ huynh học sinh trong huyện.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ.

- Nhu cầu giáo dục chất lượng cao và ngày càng tăng.

4. Thách thức

- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội.

- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

5. Xác định các vấn đề ưu tiên

- Kiên quyết không để học sinh ngồi nhầm lớp.

- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lí.

- Tổ chức đánh giá theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT.

II. TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ CÁC GIÁ TRỊ TRỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG TRONG NHỮNG NĂM TỚI

1. Tầm nhìn

Là trường THPT hàng đầu của huyện An Minh mà học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới tiên tiến và xuất sắc.

2. Sứ mệnh

Tạo dựng được môi trường học tập nề nếp, kỉ cương có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy sáng tạo.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

- Tình đoàn kết

- Lòng nhân ái

- Tinh thần trách nhiệm

- Sự hợp tác

- Lòng tự trọng

- Tính sáng tạo

- Tính trung thực

- Khát vọng vươn lên

III. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Mục tiêu

Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, phù hợp với xu thế phát triển của tỉnh và các trường trong vùng U Minh Thượng.

2. Chỉ tiêu

2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.

- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lí, giáo viên và công nhân viên được đánh giá khá, xuất sắc trên 90%.

- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính.

- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy trên 50% .

- Có trên 10% cán bộ quản lí và giáo viên, trong đó có ít nhất 01 người trong Ban giám hiệu có trình độ sau Đại học.

- Phấn đấu 100% tổ chuyên môn có giáo viên đạt trình độ sau Đại học (kể cả đang theo học).

2.2. Học sinh

- Qui mô:

+ Lớp học: từ 20 - 23 lớp.

+ Học sinh: khoảng 1000 học sinh.

- Chất lượng học tập:

+ Trên 25% học lực khá, giỏi (10% học lực giỏi)

+ Tỉ lệ học sinh có học lực yếu, kém dưới 5%.

+ Thi đỗ Đại học, Cao đẳng: trên 30 %.

- Chất lượng đạo đức, kĩ năng sống:

+ Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.

+ Học sinh được trang bị các kĩ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.

2.3. Cơ sở vật chất

- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.

- Các phòng tin học, thí nghiệm, phòng đa năng được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.

- Xây dựng môi trường sư phạm “Xanh - Sạch - Đẹp” ở mức độ cao.

3. Phương châm hành động

“Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường và cá nhân mỗi thầy cô giáo”

V. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lí thuyết với thực tiễn, giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.

Người phụ trách: Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.

2. Xây dựng và phát triển đội ngũ

Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Người phụ trách: Ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn

3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục

Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng phụ trách; kế toán, nhân viên thiết bị.

4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí, giảng dạy. Góp phần nâng cao chất lượng quản lí, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, CNV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc, có kế hoạch cho vay để cán bộ, giáo viên, CNV mua sắm máy tính cá nhân.

Người phụ trách: Phó hiệu trưởng hành chánh quản trị.

5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục

- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, CNV.

- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.

+ Nguồn lực tài chính:

Ngân sách Nhà nước.

Ngoài ngân sách (cha mẹ học sinh đóng góp...)

Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của nhà trường.

+ Nguồn lực vật chất:

Khuôn viên nhà trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.

Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.

Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Hội CMHS.

6. Xây dựng thương hiệu

- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường.

- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, CNV, học sinh và PHHS.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.

VI. TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, cha mẹ học sinh, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.

2. Tổ chức

Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.

3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2012

- Giai đoạn 2: Từ năm 2013 - 2015

4. Đối với Hiệu trưởng

Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.

5. Đối với các Phó Hiệu trưởng

Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.

6. Đối với tổ trưởng chuyên môn

Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV

Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.

Tải Văn bản in


Bình luận

 đặng ngọc thưc | 2013-03-25 12:03:28
  thật tốt khi trường có những dự kiến tốt như vậy nhưng mà cho em có những ý kiến.trường còn có nhiều thiếu sót về việc dạy học sinh.em cũng là một trong những học sinh trong trường này nhưng đã nghỉ học cũng cho em ý kiến nha; xin thầy cô có nhiều hình thức tốt hơn tận tình hơn chứ không...:ví dụ "giảng dạy của số thầy cô hơi có tính tình giận dữ và nhiều điều nữa nhưng em chi có viết được vài dòng chữ ngắn ngủi này xin thầy hiệu trưởng xem xét"em xin cảm ơn.em chúc thầy cô luôn dồi dào sức khỏe dạy tốt và có những thành công trong cuộc sống.em xin chàoTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

- Hướng dẫn thí sinh có nhu cầu thực hiện điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT. Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh ĐKXT 01 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu ĐKXT.
- Thí sinh phải thực hiện đúng quy trình, quy định trong Tài liệu hướng dẫn. Để việc điều chỉnh NVĐKXT thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh NVĐKXT đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng. Sau khi thí sinh đã điều chỉnh NVĐKXT thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh NVĐKXT sau đó đăng nhập lại chức năng điều chỉnh NVĐKXT để kiêm tra.
  
 Hôm qua: 312 
|
 Hôm nay: 193